summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/vi.po
blob: 5305b349998ef768204aebf7577af72db6e23de2 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Acooldude, 2016-2017
# Hoang Thu Giang <hoanggiang0811@yahoo.com>, 2014
# Khanh Nguyen <nguyenduykhanh85@gmail.com>, 2015-2016
# Tho Nguyen <tho.nguyen@savoirfairelinux.com>, 2015
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-24 07:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-04 09:34+0000\n"
"Last-Translator: Acooldude\n"
"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
"vi/)\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#: ../tails_installer/creator.py:100
msgid "You must run this application as root"
msgstr "Bạn phải chạy ứng dụng này với quyền root"

#: ../tails_installer/creator.py:146
msgid "Extracting live image to the target device..."
msgstr "Đang trích xuất hình ảnh tới ổ đĩa đích..."

#: ../tails_installer/creator.py:153
#, python-format
msgid "Wrote to device at %(speed)d MB/sec"
msgstr "Đã được viết vào thiết bị ở %(speed)d MB/giây"

#: ../tails_installer/creator.py:296
#, python-format
msgid ""
"There was a problem executing the following command: `%(command)s`.\n"
"A more detailed error log has been written to '%(filename)s'."
msgstr ""
"Có vấn đề xảy ra khi thực thi lệnh dưới đây: `%(command)s`.\n"
"Một nhật ký chi tiết hơn của lỗi đã được ghi vào '%(filename)s'."

#: ../tails_installer/creator.py:315
msgid "Verifying SHA1 checksum of LiveCD image..."
msgstr "Đang xác minh SHA1 checksum của hình ảnh LiveCD..."

#: ../tails_installer/creator.py:319
msgid "Verifying SHA256 checksum of LiveCD image..."
msgstr "Đang xác minh SHA256 checksum của hình ảnh LiveCD"

#: ../tails_installer/creator.py:335
msgid ""
"Error: The SHA1 of your Live CD is invalid.  You can run this program with "
"the --noverify argument to bypass this verification check."
msgstr ""
"Lỗi: SHA1 của Live CD không hợp lệ. Bạn có thể chạy chương trình với -"
"noverify argument để bỏ qua việc kiểm tra này."

#: ../tails_installer/creator.py:341
msgid "Unknown ISO, skipping checksum verification"
msgstr "ISO không xác định, bỏ qua việc kiểm tra checksum"

#: ../tails_installer/creator.py:353
#, python-format
msgid ""
"Not enough free space on device.\n"
"%dMB ISO + %dMB overlay > %dMB free space"
msgstr ""
"Không đủ khoảng trống trên thiết bị\n"
"%dMB ISO + %dMB overlay > %dMB free space"

#: ../tails_installer/creator.py:360
#, python-format
msgid "Creating %sMB persistent overlay"
msgstr "Đang tạo vùng cố định %sMB"

#: ../tails_installer/creator.py:421
#, python-format
msgid "Unable to copy %(infile)s to %(outfile)s: %(message)s"
msgstr "Không thể chép %(infile)s tới %(outfile)s: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:435
msgid "Removing existing Live OS"
msgstr "Đang loại bỏ Live OS đang tồn tại"

#: ../tails_installer/creator.py:444 ../tails_installer/creator.py:457
#, python-format
msgid "Unable to chmod %(file)s: %(message)s"
msgstr "Không thể chmod %(file)s: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:450
#, python-format
msgid "Unable to remove file from previous LiveOS: %(message)s"
msgstr "Không thể gỡ bỏ tập tin từ LiveOS trước: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:464
#, python-format
msgid "Unable to remove directory from previous LiveOS: %(message)s"
msgstr "Không thể gỡ bỏ thư mục từ LiveOS trước: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:512
#, python-format
msgid "Cannot find device %s"
msgstr "Không thể tìm thấy thiết bị %s"

#: ../tails_installer/creator.py:713
#, python-format
msgid "Unable to write on %(device)s, skipping."
msgstr "Không thể viết lên %(device)s, đang bỏ qua."

#: ../tails_installer/creator.py:743
#, python-format
msgid ""
"Some partitions of the target device %(device)s are mounted. They will be "
"unmounted before starting the installation process."
msgstr ""
"Một vài phân vùng của thiết bị %(device)s đã được gắn lên. Chũng sẽ bị gỡ ra "
"trước khi bắt đầu quá trình cài đặt."

#: ../tails_installer/creator.py:786 ../tails_installer/creator.py:1010
msgid "Unknown filesystem.  Your device may need to be reformatted."
msgstr ""
"Định dạng không xác định. Thiết bị của bạn có thể cần được định dạng lại."

#: ../tails_installer/creator.py:789 ../tails_installer/creator.py:1013
#, python-format
msgid "Unsupported filesystem: %s"
msgstr "Tập tin hệ thống không được hỗ trợ: %s"

#: ../tails_installer/creator.py:807
#, python-format
msgid "Unknown GLib exception while trying to mount device: %(message)s"
msgstr "Ngoại lệ GLib chưa biết khi kết nối thiết bị: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:812
#, python-format
msgid "Unable to mount device: %(message)s"
msgstr "Không thể gắn thiết bị: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:817
msgid "No mount points found"
msgstr "Không có ổ đĩa được tìm thấy"

#: ../tails_installer/creator.py:828
#, python-format
msgid "Entering unmount_device for '%(device)s'"
msgstr "Đang nhập thiết bị_chưa gắn cho '%(device)s'"

#: ../tails_installer/creator.py:838
#, python-format
msgid "Unmounting mounted filesystems on '%(device)s'"
msgstr "Đang gỡ tập tin hệ thống đã được gắn trên '%(device)s'"

#: ../tails_installer/creator.py:842
#, python-format
msgid "Unmounting '%(udi)s' on '%(device)s'"
msgstr "Đang gỡ '%(udi)s' trên '%(device)s'"

#: ../tails_installer/creator.py:853
#, python-format
msgid "Mount %s exists after unmounting"
msgstr "Việc gắn %s thoát ra sau khi gỡ bỏ"

#: ../tails_installer/creator.py:866
#, python-format
msgid "Partitioning device %(device)s"
msgstr "Đang phân vùng thiết bị %(device)s"

#: ../tails_installer/creator.py:995
#, python-format
msgid "Unsupported device '%(device)s', please report a bug."
msgstr "Thiết bị không được hỗ trợ  '%(device)s', vui lòng báo lỗi."

#: ../tails_installer/creator.py:998
msgid "Trying to continue anyway."
msgstr "Cứ tiếp tục."

#: ../tails_installer/creator.py:1007 ../tails_installer/creator.py:1405
msgid "Verifying filesystem..."
msgstr "Đang xác minh tập tin hệ thống..."

#: ../tails_installer/creator.py:1031
#, python-format
msgid "Unable to change volume label: %(message)s"
msgstr "Không thể đổi tên ổ đĩa: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:1037 ../tails_installer/creator.py:1440
msgid "Installing bootloader..."
msgstr "Đang cài đặt chương trình khởi động..."

#: ../tails_installer/creator.py:1064
#, python-format
msgid "Could not find the '%s' COM32 module"
msgstr "Đã không thể tìm thấy phần '%s' COM32"

#: ../tails_installer/creator.py:1072 ../tails_installer/creator.py:1458
#, python-format
msgid "Removing %(file)s"
msgstr "Đang loại bỏ %(file)s"

#: ../tails_installer/creator.py:1186
#, python-format
msgid "%s already bootable"
msgstr "%s đã có thể khởi động"

#: ../tails_installer/creator.py:1206
msgid "Unable to find partition"
msgstr "Không thể tìm thấy phân vùng"

#: ../tails_installer/creator.py:1229
#, python-format
msgid "Formatting %(device)s as FAT32"
msgstr "Đang định dạng %(device)s ở dạng FAT32"

#: ../tails_installer/creator.py:1289
msgid "Could not find syslinux' gptmbr.bin"
msgstr "Đã không thể tìm thấy syslinux' gptmbr.bin"

#: ../tails_installer/creator.py:1302
#, python-format
msgid "Reading extracted MBR from %s"
msgstr "Đọc MBR được giải nén từ %s"

#: ../tails_installer/creator.py:1306
#, python-format
msgid "Could not read the extracted MBR from %(path)s"
msgstr "Đã không thể đọc MBR được giải nén từ %(path)s"

#: ../tails_installer/creator.py:1319 ../tails_installer/creator.py:1320
#, python-format
msgid "Resetting Master Boot Record of %s"
msgstr "Đang thiết lập lại Master Boot Record của %s"

#: ../tails_installer/creator.py:1325
msgid "Drive is a loopback, skipping MBR reset"
msgstr "Ổ đĩa là loopback, bỏ qua việc thiết lập lại MBR"

#: ../tails_installer/creator.py:1329 ../tails_installer/creator.py:1589
#, python-format
msgid "Calculating the SHA1 of %s"
msgstr "Đang tính toán SHA của %s"

#: ../tails_installer/creator.py:1354
msgid "Synchronizing data on disk..."
msgstr "Đang đồng bộ hóa dữ liệu trên ổ đĩa..."

#: ../tails_installer/creator.py:1397
msgid "Error probing device"
msgstr "Thiết bị gặp lỗi thăm dò"

#: ../tails_installer/creator.py:1399
msgid "Unable to find any supported device"
msgstr "Không thể tìm thấy bất kỳ thiết bị được hỗ trợ nào"

#: ../tails_installer/creator.py:1409
msgid ""
"Make sure your USB key is plugged in and formatted with the FAT filesystem"
msgstr "Cần đảm bảo USB của bạn được cắm vào và được format với định dạng FAT."

#: ../tails_installer/creator.py:1412
#, python-format
msgid ""
"Unsupported filesystem: %s\n"
"Please backup and format your USB key with the FAT filesystem."
msgstr ""
"Tập tin hệ thống không được hỗ trợ: %s\n"
"Vui lòng sao lưu và định dạng lại USB của bạn với file hệ thống định dạng "
"FAT."

#: ../tails_installer/creator.py:1481
msgid ""
"Unable to get Win32_LogicalDisk; win32com query did not return any results"
msgstr ""
"Không thể lấy Win32_LogicalDisk; truy vấn win32com không trả bất kỳ kết quả "
"nào"

#: ../tails_installer/creator.py:1536
msgid "Cannot find"
msgstr "Không thể tìm thấy"

#: ../tails_installer/creator.py:1537
msgid ""
"Make sure to extract the entire tails-installer zip file before running this "
"program."
msgstr ""
"Hãy đảm bảo giải nén toàn bộ tệp nén tails-installer trước khi chạy trương "
"trình này."

#: ../tails_installer/gui.py:69
#, python-format
msgid "Unknown release: %s"
msgstr "Phiên bản không xác định: %s"

#: ../tails_installer/gui.py:73
#, python-format
msgid "Downloading %s..."
msgstr "Đang tải xuống %s"

#: ../tails_installer/gui.py:213
msgid ""
"Error: Cannot set the label or obtain the UUID of your device.  Unable to "
"continue."
msgstr ""
"Lỗi: Không thể gán nhãn hoặc lấy UUID từ thiết bị của bạn. Không thể tiếp "
"tục."

#: ../tails_installer/gui.py:260
#, python-format
msgid "Installation complete! (%s)"
msgstr "Cài đặt hoàn tất! (%s)"

#: ../tails_installer/gui.py:265
msgid "Tails installation failed!"
msgstr "Việc cài đặt Tails đã thất bại!"

#: ../tails_installer/gui.py:369
msgid ""
"Warning: This tool needs to be run as an Administrator. To do this, right "
"click on the icon and open the Properties. Under the Compatibility tab, "
"check the \"Run this program as an administrator\" box."
msgstr ""
"Cảnh báo: Công cụ này cần phải chạy với quyền quản trị. Để làm được điều "
"này, bấm chuột phải vào biểu tượng và mở Thuộc tính. Ở thẻ Tương thích, chọn "
"hộp \"Chạy chương trình với quyền quản trị\"."

#: ../tails_installer/gui.py:381
msgid "Tails Installer"
msgstr "Trình cài đặt Tails"

#: ../tails_installer/gui.py:441
msgid "Tails Installer is deprecated in Debian"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:443
msgid ""
"To install Tails from scratch, use GNOME Disks instead.\n"
"<a href='https://tails.boum.org/install/linux/usb-overview'>See the "
"installation instructions</a>\n"
"\n"
"To upgrade Tails, do an automatic upgrade from Tails or a manual upgrade "
"from Debian using a second USB stick.\n"
"<a href='https://tails.boum.org/upgrade/tails-overview'>See the manual "
"upgrade instructions</a>"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:450 ../data/tails-installer.ui.h:2
msgid "Clone the current Tails"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:457 ../data/tails-installer.ui.h:3
msgid "Use a downloaded Tails ISO image"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:494 ../tails_installer/gui.py:815
msgid "Upgrade"
msgstr "Nâng cấp"

#: ../tails_installer/gui.py:496
msgid "Manual Upgrade Instructions"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:498
msgid "https://tails.boum.org/upgrade/"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:506 ../tails_installer/gui.py:727
#: ../tails_installer/gui.py:792 ../data/tails-installer.ui.h:7
msgid "Install"
msgstr "Cài đặt"

#: ../tails_installer/gui.py:509 ../data/tails-installer.ui.h:1
#, fuzzy
msgid "Installation Instructions"
msgstr "Cài đặt hoàn tất!"

#: ../tails_installer/gui.py:511
msgid "https://tails.boum.org/install/"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:517
#, fuzzy, python-format
msgid "%(size)s %(vendor)s %(model)s device (%(device)s)"
msgstr "%(vendor)s %(model)s (%(details)s) - %(device)s"

#: ../tails_installer/gui.py:529
msgid "No ISO image selected"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:530
msgid "Please select a Tails ISO image."
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:572
msgid "No device suitable to install Tails could be found"
msgstr "Đã không thể tìm thấy thiết bị nào phù hợp cho việc cài đặt Tails"

#: ../tails_installer/gui.py:574
#, python-format
msgid "Please plug a USB flash drive or SD card of at least %0.1f GB."
msgstr "Hãy cắm một ổ USB di động hay thẻ SD với dung lượng ít nhất %0.1f GB."

#: ../tails_installer/gui.py:608
#, python-format
msgid ""
"The USB stick \"%(pretty_name)s\" is configured as non-removable by its "
"manufacturer and Tails will fail to start on it. Please try installing on a "
"different model."
msgstr ""
"Thẻ USB %(pretty_name)s được cấu hình không thể di rời bởi nhà sản xuất và "
"Tails sẽ không khởi động được. Hãy thử cài đặt lên một mẫu USB khác."

#: ../tails_installer/gui.py:618
#, python-format
msgid ""
"The device \"%(pretty_name)s\" is too small to install Tails (at least "
"%(size)s GB is required)."
msgstr ""
"Thiết bị \"%(pretty_name)s\" quá nhỏ để cài đặt Tails (yêu cầu ít nhất "
"%(size)s GB)."

#: ../tails_installer/gui.py:631
#, python-format
msgid ""
"To upgrade device \"%(pretty_name)s\" from this Tails, you need to use a "
"downloaded Tails ISO image:\n"
"https://tails.boum.org/install/download"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:652
msgid "An error happened while installing Tails"
msgstr "Một lỗi đã xuất hiện trong khi cài đặt Tails"

#: ../tails_installer/gui.py:664
msgid "Refreshing releases..."
msgstr "Đang làm mới phiên bản"

#: ../tails_installer/gui.py:669
msgid "Releases updated!"
msgstr "Phiên bản đã được làm mới!"

#: ../tails_installer/gui.py:722
msgid "Installation complete!"
msgstr "Cài đặt hoàn tất!"

#: ../tails_installer/gui.py:738
msgid "Cancel"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:774
msgid "Unable to mount device"
msgstr "Không thể gắn thiết bị"

#: ../tails_installer/gui.py:781 ../tails_installer/gui.py:814
msgid "Confirm the target USB stick"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:782
#, fuzzy, python-format
msgid ""
"%(size)s %(vendor)s %(model)s device (%(device)s)\n"
"\n"
"All data on this USB stick will be lost."
msgstr ""
"Bạn đang cài đặt Tails trên %(size)s %(vendor)s %(model)s thiết bị\n"
"(%(device)s). Tất cả dữ liệu trên thiết bị sẽ bị xóa. Bạn muốn tiếp tục?"

#: ../tails_installer/gui.py:801
#, fuzzy, python-format
msgid "%(parent_size)s %(vendor)s %(model)s device (%(device)s)"
msgstr "%(vendor)s %(model)s (%(details)s) - %(device)s"

#: ../tails_installer/gui.py:809
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"\n"
"The persistent storage on this USB stick will be preserved."
msgstr ""
"• Phân vùng lưu trữ bền vững được mã hoá của thẻ USB Tails bạn nâng cấp được "
"lưu giữ."

#: ../tails_installer/gui.py:810
#, python-format
msgid "%(description)s%(persistence_message)s"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:853
msgid "Download complete!"
msgstr "Tải xuống hoàn tất!"

#: ../tails_installer/gui.py:857
msgid "Download failed: "
msgstr "Tải xuống thất bại:"

#: ../tails_installer/gui.py:858
msgid "You can try again to resume your download"
msgstr "Bạn có thể thử lại để tiếp tục việc tải xuống"

#: ../tails_installer/gui.py:866
msgid ""
"The selected file is unreadable. Please fix its permissions or select "
"another file."
msgstr ""
"Những tập tin được chọn không thể đọc được. Vui lòng sửa quyền của nó hoặc "
"chọn một tập tin khác."

#: ../tails_installer/gui.py:872
msgid ""
"Unable to use the selected file.  You may have better luck if you move your "
"ISO to the root of your drive (ie: C:\\)"
msgstr ""
"Không thể sử dụng tập tin được chọn. Bạn có thể may mắn hơn nếu bạn di duyển "
"ISO của bạn tới nền của thiết bị của bạn (ví dụ: C:\\)"

#: ../tails_installer/gui.py:878
#, python-format
msgid "%(filename)s selected"
msgstr "%(filename)s được chọn"

#: ../tails_installer/source.py:29
msgid "Unable to find LiveOS on ISO"
msgstr "Không tìm thấy Hệ điều hành Trực tiếp (LiveOS) trên ảnh ISO"

#: ../tails_installer/source.py:35
#, python-format
msgid "Could not guess underlying block device: %s"
msgstr "Đã không thể đoán được thiết bị cản trở bên dưới: %s"

#: ../tails_installer/source.py:50
#, python-format
msgid ""
"There was a problem executing `%s`.\n"
"%s\n"
"%s"
msgstr ""
"Đã có một vấn đề khi thực hiện `%s`.\n"
"%s\n"
"%s"

#: ../tails_installer/source.py:64
#, python-format
msgid "'%s' does not exist"
msgstr "'%s' không tồn tại "

#: ../tails_installer/source.py:66
#, python-format
msgid "'%s' is not a directory"
msgstr "'%skhông phải là một thư mục' "

#: ../tails_installer/source.py:76
#, python-format
msgid "Skipping '%(filename)s'"
msgstr "Bỏ qua '%(filename)s'"

#: ../tails_installer/utils.py:55
#, python-format
msgid ""
"There was a problem executing `%s`.%s\n"
"%s"
msgstr ""
"Đã có một vấn đề khi thực hiện `%s`.%s\n"
"%s"

#: ../tails_installer/utils.py:135
msgid "Could not open device for writing."
msgstr "Đã không thể mở thiết bị cho việc ghi dữ liệu (writing)."

#: ../data/tails-installer.ui.h:4
msgid "Select a distribution to download:"
msgstr "Chọn một bản phân phối (distribution) để tải về:"

#: ../data/tails-installer.ui.h:5
#, fuzzy
msgid "Target USB stick:"
msgstr "Thiết bị Mục tiêu:"

#: ../data/tails-installer.ui.h:6
msgid "Reinstall (delete all data)"
msgstr ""

#~ msgid "Setting up OLPC boot file..."
#~ msgstr "Đang cài đặt tập tin khởi động OLPC"

#~ msgid "Updating properties of system partition %(system_partition)s"
#~ msgstr ""
#~ "Đang cập nhật thuộc tính của phân vùng hệ thống %(system_partition)s"

#~ msgid "%(size)s %(label)s"
#~ msgstr "%(size)s %(label)s"

#~ msgid "\"Install by cloning\""
#~ msgstr "\"Cài đặt bằng cách nhân bản\""

#~ msgid "\"Install from ISO\""
#~ msgstr "\"Cài đặt từ ISO\""

#~ msgid ""
#~ "It is impossible to upgrade the device %(pretty_name)s because it was not "
#~ "created using Tails Installer. You should instead use %(action)s to "
#~ "upgrade Tails on this device."
#~ msgstr ""
#~ "Không thể nâng cấp thiết bị %(pretty_name)s bởi vì nó không được tạo "
#~ "thành bằng Tails Installer. Bạn nên dùng %(action)s để nâng cấp Tails "
#~ "trên thiết bị này."

#~ msgid "Installation was completed."
#~ msgstr "Việc cài đặt đã được hoàn tất."

#~ msgid "Please confirm your device selection"
#~ msgstr "Vui lòng xác nhận lựa chọn thiết bị của bạn"

#~ msgid ""
#~ "You are going to upgrade Tails on the %(parent_size)s %(vendor)s "
#~ "%(model)s device (%(device)s). Any persistent volume on this device will "
#~ "remain unchanged. Continue?"
#~ msgstr ""
#~ "Bạn đang nâng cấp Tails trên %(parent_size)s %(vendor)s %(model)s thiết "
#~ "bị\n"
#~ "(%(device)s). Tất cả các ổ lưu trữ thường trực\n"
#~ "sẽ được giữ nguyên. Bạn muốn tiếp tục?"

#~ msgid "Use existing Live system ISO:"
#~ msgstr "Sử dụng [ảnh] ISO hệ thống trực tiếp (Live system) đang tồn tại:"

#~ msgid "Install Tails"
#~ msgstr "Cài đặt Tails"

#~ msgid ""
#~ "To run Tails Installer you need an ISO image which can be downloaded from "
#~ "the Tails website: <a href=\"https://tails.boum.org/download/\">https://"
#~ "tails.boum.org/download/</a>"
#~ msgstr ""
#~ "Để chạy trình cài đặt Tails bạn cần một ảnh ISO được tải về từ trang web "
#~ "Tails: <a href=\"https://tails.boum.org/download/\">https://tails.boum."
#~ "org/download/</a>"

#~ msgid "• Install Tails on a new USB stick."
#~ msgstr "• Cài đặt Tails lên một thẻ USB mới."

#~ msgid ""
#~ "• The USB stick that you install on is formatted and all data is lost."
#~ msgstr ""
#~ "• Thẻ USB bạn cài đặt bị định dạng (format) và tất cả giữ liệu bị mất"

#~ msgid "• Upgrade a Tails USB stick to the version of an ISO image."
#~ msgstr "• Nâng cấp một thẻ USB Tails lên phiên bản của một ảnh ISO."

#~ msgid ""
#~ "Need help? Read the <a href=\"https://tails.boum.org/doc/first_steps/"
#~ "installation/\">documentation</a>"
#~ msgstr ""
#~ "Cần trợ giúp? Xem <a href=\"https://tails.boum.org/doc/first_steps/"
#~ "installation/\">tài liệu này</a>"

#~ msgid "Install by cloning"
#~ msgstr "Cài đặt bằng cách nhân bản."

#~ msgid ""
#~ "• Install Tails on another USB stick by copying the Tails system that you "
#~ "are currently using."
#~ msgstr ""
#~ "• Cài đặt Tails lên một thẻ USB khác bằng cách sao chép hệ thống Tails mà "
#~ "bạn hiện đang sử dụng."

#~ msgid ""
#~ "• The encrypted persistent storage of the Tails USB stick that you are "
#~ "currently using is not copied."
#~ msgstr ""
#~ "• Phân vùng lưu trữ bền vững được mã hoá của thẻ USB Tails bạn hiện đang "
#~ "dùng không được sao chép."

#~ msgid "Upgrade by cloning"
#~ msgstr "Nâng cấp bằng cách nhân bản"

#~ msgid ""
#~ "• Upgrade another Tails USB stick to the same version of Tails that you "
#~ "are currently using."
#~ msgstr ""
#~ "• Nâng cấp một thẻ USB Tails khác lên cùng phiên bản của Tails mà bạn "
#~ "hiện đang sử dụng."

#~ msgid "Upgrade from ISO"
#~ msgstr "Nâng cấp từ [ảnh] ISO"

#~ msgid "• Upgrade another Tails USB stick to the version of an ISO image."
#~ msgstr "• Nâng cấp một thẻ USB Tails khác lên phiên bản của một ảnh ISO."

#~ msgid ""
#~ "Need help? Read the <a href=\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/"
#~ "first_steps/installation.en.html\">documentation</a>"
#~ msgstr ""
#~ "Cần trợ giúp? Xem <a href=\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/"
#~ "first_steps/installation.en.html\">tài liệu này</a>"