summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po184
1 files changed, 184 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
new file mode 100644
index 0000000..0b2aeea
--- /dev/null
+++ b/po/vi.po
@@ -0,0 +1,184 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR Tails developers
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+#
+# Translators:
+# Acooldude, 2016
+# Khanh Nguyen <nguyenduykhanh85@gmail.com>, 2016
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: tails@boum.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-05 15:07-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-10-05 02:28+0000\n"
+"Last-Translator: Khanh Nguyen <nguyenduykhanh85@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
+"vi/)\n"
+"Language: vi\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+
+#: bin/openpgp-applet:160
+msgid "You are about to exit OpenPGP Applet. Are you sure?"
+msgstr "Bạn định thoát khỏi OpenPGP Applet. Bạn chắc chứ?"
+
+#: bin/openpgp-applet:172
+msgid "OpenPGP encryption applet"
+msgstr "Ứng dụng mã hóa OpenPGP"
+
+#: bin/openpgp-applet:175
+msgid "Exit"
+msgstr "Thoát"
+
+#: bin/openpgp-applet:177
+msgid "About"
+msgstr "Về"
+
+#: bin/openpgp-applet:232
+msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
+msgstr "Mã hóa Clipboard với _Passphrase"
+
+#: bin/openpgp-applet:235
+msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
+msgstr "Ký/Mã hóa clipboard với Public _Keys"
+
+#: bin/openpgp-applet:240
+msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
+msgstr "_Decrypt/Verify Clipboard"
+
+#: bin/openpgp-applet:244
+msgid "_Manage Keys"
+msgstr "_Manage Keys"
+
+#: bin/openpgp-applet:248
+msgid "_Open Text Editor"
+msgstr "_Open Text Editor"
+
+#: bin/openpgp-applet:292
+msgid "The clipboard does not contain valid input data."
+msgstr "Clipboard không chứa dữ liệu nhập vào hợp lệ."
+
+#: bin/openpgp-applet:337 bin/openpgp-applet:339 bin/openpgp-applet:341
+msgid "Unknown Trust"
+msgstr "Sự tin tưởng không được biết đến"
+
+#: bin/openpgp-applet:343
+msgid "Marginal Trust"
+msgstr "Sự tin cậy hạn chế"
+
+#: bin/openpgp-applet:345
+msgid "Full Trust"
+msgstr "Sự tin cậy đầy đủ"
+
+#: bin/openpgp-applet:347
+msgid "Ultimate Trust"
+msgstr "Sự tin cậy tối đa"
+
+#: bin/openpgp-applet:400
+msgid "Name"
+msgstr "Tên"
+
+#: bin/openpgp-applet:401
+msgid "Key ID"
+msgstr "ID của khóa"
+
+#: bin/openpgp-applet:402
+msgid "Status"
+msgstr "Tình trạng"
+
+#: bin/openpgp-applet:433
+msgid "Fingerprint:"
+msgstr "Dấu vân tay:"
+
+#: bin/openpgp-applet:436
+msgid "User ID:"
+msgid_plural "User IDs:"
+msgstr[0] "IDs của những người dùng:"
+
+#: bin/openpgp-applet:465
+msgid "None (Don't sign)"
+msgstr "Không có gì (Đừng ký)"
+
+#: bin/openpgp-applet:528
+msgid "Select recipients:"
+msgstr "Lựa chọn những người nhận:"
+
+#: bin/openpgp-applet:536
+msgid "Hide recipients"
+msgstr "Ẩn những người nhận"
+
+#: bin/openpgp-applet:539
+msgid ""
+"Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
+"anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
+msgstr ""
+"Ẩn những ID của người dùng của tất cả những người nhận một thông điệp được "
+"mã hóa."
+
+#: bin/openpgp-applet:545
+msgid "Sign message as:"
+msgstr "Ký thông điệp như là:"
+
+#: bin/openpgp-applet:549
+msgid "Choose keys"
+msgstr "Chọn những khóa"
+
+#: bin/openpgp-applet:589
+msgid "Do you trust these keys?"
+msgstr "Bạn có tin cậy những khóa này?"
+
+#: bin/openpgp-applet:592
+msgid "The following selected key is not fully trusted:"
+msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
+msgstr[0] "Những khóa được lữa chọn dưới đây không được tin cậy tuyệt đối:"
+
+#: bin/openpgp-applet:610
+msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
+msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
+msgstr[0] ""
+"Bạn có tin cậy những khóa này đủ để sử dụng chúng dù thế nào đi nữa?"
+
+#: bin/openpgp-applet:623
+msgid "No keys selected"
+msgstr "Không có khóa nào được lựa chọn"
+
+#: bin/openpgp-applet:625
+msgid ""
+"You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
+"encrypt the message, or both."
+msgstr ""
+"Bạn phải lựa chọn khóa cá nhân để ký thông điệp, hoặc một vài khóa công khai "
+"để mã hóa thông điệp, hoặc cả hai."
+
+#: bin/openpgp-applet:653
+msgid "No keys available"
+msgstr "Không có sẵn khóa nào"
+
+#: bin/openpgp-applet:655
+msgid ""
+"You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
+msgstr ""
+"Bạn cần một khóa cá nhân để ký thông điệp hoặc một khóa công khai để mã hóa "
+"thông điệp."
+
+#: bin/openpgp-applet:783
+msgid "GnuPG error"
+msgstr "Lỗi GnuPG"
+
+#: bin/openpgp-applet:804
+msgid "Therefore the operation cannot be performed."
+msgstr "Cho nên việc vận hành không thể thực hiện."
+
+#: bin/openpgp-applet:854
+msgid "GnuPG results"
+msgstr "Những kết quả GnuPG"
+
+#: bin/openpgp-applet:860
+msgid "Output of GnuPG:"
+msgstr "Đầu ra của GnuPG"
+
+#: bin/openpgp-applet:885
+msgid "Other messages provided by GnuPG:"
+msgstr "Những thông điệp khác được cung cấp bởi GnuPG"