summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sq.po
blob: d3e482292e9f009891f0d15040a02ae95fd46da5 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Tails developers
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Bujar Tafili, 2015-2016
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Tails developers <tails@boum.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-27 12:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-06-06 08:15+0000\n"
"Last-Translator: carolyn <carolyn@anhalt.org>\n"
"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
"sq/)\n"
"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:48
msgid "Personal Data"
msgstr "Të Dhëna Personale"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:50
msgid "Keep files stored in the `Persistent' directory"
msgstr "Mbajini skedarët e ruajtur në direktorinë \"E vazhdueshme\""

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:58
msgid "GnuPG"
msgstr "GnuPG"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:60
msgid "GnuPG keyrings and configuration"
msgstr "\"Mbajtëset e çelësave\" dhe konfigurimi i GnuPG"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:68
msgid "SSH Client"
msgstr "Klienti SSH "

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:70
msgid "SSH keys, configuration and known hosts"
msgstr "Çelësat SSH, konfigurimi dhe pritësit e njohur"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:78
msgid "Pidgin"
msgstr "Pidgin"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:80
msgid "Pidgin profiles and OTR keyring"
msgstr "Profilet Pidgin dhe \"mbajtëset e çelësave\" OTR"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:88
msgid "Thunderbird"
msgstr ""

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:90
#, fuzzy
msgid "Thunderbird profiles and locally stored email"
msgstr " Profilet Icedove dhe e-postat e ruajtura lokalisht"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:98
msgid "GNOME Keyring"
msgstr "\"Mbajtëset e çelësave\" GNOME"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:100
msgid "Secrets stored by GNOME Keyring"
msgstr "Sekretet e ruajtura nga \"Mbajtëset e çelësave\" GNOME"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:108
msgid "Network Connections"
msgstr "Lidhjet e Rrjetit"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:110
msgid "Configuration of network devices and connections"
msgstr "Konfigurimi i pajisjeve dhe lidhjeve të rrjetit "

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:118
msgid "Browser bookmarks"
msgstr "Faqeruajtësit e shfletuesit"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:120
msgid "Bookmarks saved in the Tor Browser"
msgstr "Faqeruajtësit e ruajtur në Tor Browser"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:128
msgid "Printers"
msgstr "Printerat"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:130
msgid "Printers configuration"
msgstr "Konfigurimi i Printerave"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:138
msgid "Bitcoin client"
msgstr " Klient i Bitcoin"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:140
msgid "Electrum's bitcoin wallet and configuration"
msgstr " Portofoli Bitcoin i Electrum dhe konfigurimi"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:148
msgid "APT Packages"
msgstr "Paketat APT"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:150
msgid "Packages downloaded by APT"
msgstr "Paketat e shkarkuara nga APT"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:158
msgid "APT Lists"
msgstr "Listat APT"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:160
msgid "Lists downloaded by APT"
msgstr "Listat e shkarkuara nga APT"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:168
msgid "Dotfiles"
msgstr "Dotfiles"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:170
msgid ""
"Symlink into $HOME every file or directory found in the `dotfiles' directory"
msgstr ""
"Lidhni simbolikisht në $HOME çdo skedar ose direktori të gjetur në "
"dirketorinë e \"dotfiles\""

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:230
msgid "Setup Tails persistent volume"
msgstr "Rregullimi vëllimit të vazhdueshëm të Tails"

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:312 ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:459
msgid "Error"
msgstr "Gabim"

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:344
#, perl-format
msgid "Device %s already has a persistent volume."
msgstr "Pajisja %s e ka tashmë një vëllim të vazhdueshëm."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:352
#, perl-format
msgid "Device %s has not enough unallocated space."
msgstr "Pajisja %s s'ka mjaftueshëm hapësirë të pazënë."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:360 ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:374
#, perl-format
msgid "Device %s has no persistent volume."
msgstr "Pajisja %s s'ka vëllim të vazhdueshëm."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:366
msgid ""
"Cannot delete the persistent volume while in use. You should restart Tails "
"without persistence."
msgstr ""
"S'mund të fshihet vëllimi i vazhdueshëm, kur është në përdorim. Duhet ta "
"rinisni Tails pa \"vazhdueshmërinë\"."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:385
msgid "Persistence volume is not unlocked."
msgstr "Vëllimi i Vazhdueshmërisë nuk është shkyçur."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:390
msgid "Persistence volume is not mounted."
msgstr "Vëllimi i Vazhdueshmërisë nuk është montuar."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:395
msgid "Persistence volume is not readable. Permissions or ownership problems?"
msgstr ""
"Vëllimi i Vazhdueshmërisë është i palexueshëm. Keni probleme me lejet ose "
"\"pronësinë\"?"

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:400
msgid "Persistence volume is not writable. Maybe it was mounted read-only?"
msgstr ""
"Vëllimi i Vazhdueshmërisë s'është i shkrueshëm. Mos ndoshta është montuar "
"vetëm për lexim?"

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:409
#, perl-format
msgid "Tails is running from non-USB / non-SDIO device %s."
msgstr "Tails po ekzekutohet nga pajisja jo-USB / jo-SDIO %s."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:415
#, perl-format
msgid "Device %s is optical."
msgstr "Pajisja %s është optike."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:422
#, perl-format
msgid "Device %s was not created using Tails Installer."
msgstr "Pajisja %s s'është krijuar duke përdorur Instaluesin Tails."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:668
msgid "Persistence wizard - Finished"
msgstr "Magjistari i Vazhdueshmërisë - Përfundoi"

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:671
msgid ""
"Any changes you have made will only take effect after restarting Tails.\n"
"\n"
"You may now close this application."
msgstr ""
"Çdo ndryshim që keni bërë do të ketë efekt pas rinisjes së Tails.\n"
"\n"
"Tani mund ta mbyllni këtë aplikim."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:54
msgid "Persistence wizard - Persistent volume creation"
msgstr "Magjistari i Vazhdimësisë - Krijimi i vëllimit të vazhdueshëm"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:57
msgid "Choose a passphrase to protect the persistent volume"
msgstr "Përzgjidhni një parullë për të mbrojtur vëllimin e vazhdueshëm"

#. TRANSLATORS: size, device vendor, device model
#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:61
#, perl-format
msgid ""
"A %s persistent volume will be created on the <b>%s %s</b> device. Data on "
"this volume will be stored in an encrypted form protected by a passphrase."
msgstr ""
"Një vëllim i vazhdueshëm %s do të krijohet tek pajisja <b>%s %s</b>. Të "
"dhënat në këtë vëllim do të ruhen në një  formë të shifruar e të mbrojtura "
"përmes një parulle."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:66
msgid "Create"
msgstr "Krijoni"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:110
msgid ""
"<b>Beware!</b> Using persistence has consequences that must be well "
"understood. Tails can't help you if you use it wrong! See <a href='file:///"
"usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/persistence.en.html'>Tails "
"documentation about persistence</a> to learn more."
msgstr ""
"<b>Kujdes!</b> Përdorimi i Vazhdueshmërisë ka pasoja të cilat duhet t'i "
"kuptoni mirë. Tails s'mund t'ju ndihmojë nëse e përdorni keq atë! Shihni <a "
"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/persistence.en."
"html'>dokumentacionin e Tails rreth Vazhdueshmërisë</a>, që të mësoni më "
"shumë."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:144
msgid "Passphrase:"
msgstr "Parullë:"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:154
msgid "Verify Passphrase:"
msgstr "Verifikoni parullën:"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:167
#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:231
msgid "Passphrase can't be empty"
msgstr "Parulla s'mund të jetë e zbrazët"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:222
msgid "Passphrases do not match"
msgstr "Parullat s'përputhem"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:274
#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:129
#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:95
msgid "Failed"
msgstr "Dështoi"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:283
msgid "Mounting Tails persistence partition."
msgstr "Montimi i ndarjes së Vazhdueshmërisë së Tails."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:286
msgid "The Tails persistence partition will be mounted."
msgstr "Ndarja e Vazhdueshmërisë së Tails do të montohet."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:295
msgid "Correcting permissions of the persistent volume."
msgstr "Korrigjimi i lejeve të vëllimit të vazhdueshëm."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:298
msgid "The permissions of the persistent volume will be corrected."
msgstr "Lejet e vëllimit të vazhdueshëm do të korrigjohen."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:320
msgid "Creating..."
msgstr "Duke krijuar..."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:323
msgid "Creating the persistent volume..."
msgstr "Duke krijuar vëllimin e vazhdueshëm..."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:61
msgid "Persistence wizard - Persistent volume configuration"
msgstr "Magjistari i Vazhdueshmërisë - Konfigurimi i vëllimit të vazhdueshëm"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:64
msgid "Specify the files that will be saved in the persistent volume"
msgstr "Specifikoni skedarët që do të ruhen në vëllimin e vazhdueshmë"

#. TRANSLATORS: partition, size, device vendor, device model
#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:68
#, perl-format
msgid ""
"The selected files will be stored in the encrypted partition %s (%s), on the "
"<b>%s %s</b> device."
msgstr ""
"Skedarët e përzgjedhur do të vendosen në ndarjen e shifruar %s (%s), në "
"pajisjen <b>%s %s</b>."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:74
msgid "Save"
msgstr "Ruajeni"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:143
msgid "Saving..."
msgstr "Duke ruajtur..."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:146
msgid "Saving persistence configuration..."
msgstr "Duke ruajtur konfigurimin e Vazhdueshmërisë..."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:41
msgid "Persistence wizard - Persistent volume deletion"
msgstr "Magjistari i Vazhdueshmërisë - Heqja e vëllimit të vazhdueshëm"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:44
msgid "Your persistent data will be deleted."
msgstr "Të dhënat tuaja të Vazhdueshmërisë do të hiqen."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:48
#, perl-format
msgid ""
"The persistent volume %s (%s), on the <b>%s %s</b> device, will be deleted."
msgstr "Vëllimi i vazhdueshëm %s (%s), në pajisjen <b>%s %s</b>, do të hiqet."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:54
msgid "Delete"
msgstr "Hiqeni"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:111
msgid "Deleting..."
msgstr "Duke hequr..."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:114
msgid "Deleting the persistent volume..."
msgstr "Duke hequr vëllimin e vazhdueshëm..."

#~ msgid "Icedove"
#~ msgstr "Icedove"