summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/az.po
blob: 2f6791a15d837392221d822827b36bea322a2385 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# E <ehuseynzade@gmail.com>, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-14 21:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-12-30 17:30+0000\n"
"Last-Translator: E <ehuseynzade@gmail.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/"
"language/az/)\n"
"Language: az\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:39
msgid "Tor is ready"
msgstr "Tor hazırdır"

#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:40
msgid "You can now access the Internet."
msgstr "İndi internetə qoşula bilərsən."

#: config/chroot_local-includes/etc/whisperback/config.py:69
#, fuzzy, python-format
msgid ""
"<h1>Help us fix your bug!</h1>\n"
"<p>Read <a href=\"%s\">our bug reporting instructions</a>.</p>\n"
"<p><strong>Do not include more personal information than\n"
"needed!</strong></p>\n"
"<h2>About giving us an email address</h2>\n"
"<p>\n"
"Giving us an email address allows us to contact you to clarify the problem. "
"This\n"
"is needed for the vast majority of the reports we receive as most reports\n"
"without any contact information are useless. On the other hand it also "
"provides\n"
"an opportunity for eavesdroppers, like your email or Internet provider, to\n"
"confirm that you are using Tails.\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"<h1>Problemini həll etmək üçün bizə kömək et!</h1>\n"
"<p><a href=\"%s\">Bizim problem haqqında xəbər qaydalarımızı</a> oxu.</p>\n"
"<p><strong>Lazım olandan artıq məlumat daxil\n"
"etmə!</strong></p>\n"
"<h2>Bizə təqdim edilən email ünvan</h2>\n"
"<p>Şəxsi məlumatlarının çox kiçik hissəsini Tails-ə\n"
"demək sənin üçün problem deyilsə, problemini daha\n"
"yaxşı həll etməyimiz üçün email ünvanını bizə yaza bilərsən.\n"
"İctimai PGP-in daxil edilməsi əlavə olaraq gələcək \n"
"kommunikasiyamızı şifrələməyə imkan verir.</p>\n"
"<p>Bu cavabı görə bilən hər kəs sənin Tails istifadəçisi\n"
"olduğun nəticəsinə gələcək. \n"
"İnternet və ya email təminatçılarına nə qədər inandığınla\n"
"maraqlanmaq vaxtıdır?</p>\n"

#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/additional-software/configuration-window.ui:51
msgid ""
"You can install additional software automatically from your persistent "
"storage when starting Tails."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/additional-software/configuration-window.ui:77
msgid ""
"The following software is installed automatically from your persistent "
"storage when starting Tails."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/additional-software/configuration-window.ui:132
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:172
msgid ""
"To add more, install some software using <a href=\"synaptic.desktop"
"\">Synaptic Package Manager</a> or <a href=\"org.gnome.Terminal.desktop"
"\">APT on the command line</a>."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/additional-software/configuration-window.ui:151
msgid "_Create persistent storage"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:57
msgid "Persistence is disabled for Electrum"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:59
msgid ""
"When you reboot Tails, all of Electrum's data will be lost, including your "
"Bitcoin wallet. It is strongly recommended to only run Electrum when its "
"persistence feature is activated."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:60
msgid "Do you want to start Electrum anyway?"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:63
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:41
msgid "_Launch"
msgstr "_Başlat"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:64
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:42
msgid "_Exit"
msgstr "_Çıxış"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/keepassx:17
#, sh-format
msgid ""
"<b><big>Do you want to rename your <i>KeePassX</i> database?</big></b>\n"
"\n"
"You have a <i>KeePassX</i> database in your <i>Persistent</i> folder:\n"
"\n"
"<i>${filename}</i>\n"
"\n"
"Renaming it to <i>keepassx.kdbx</i> would allow <i>KeePassX</i> to open it "
"automatically in the future."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/keepassx:25
msgid "Rename"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/keepassx:26
msgid "Keep current name"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/replace-su-with-sudo:21
msgid "su is disabled. Please use sudo instead."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-helper@tails.boum.org/extension.js:75
msgid "Restart"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-helper@tails.boum.org/extension.js:78
msgid "Lock screen"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-helper@tails.boum.org/extension.js:81
msgid "Power Off"
msgstr "Söndür"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:22
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
msgid "Tails"
msgstr "Tails"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:25
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:1
msgid "About Tails"
msgstr "Tails Haqqında"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:35
msgid "The Amnesic Incognito Live System"
msgstr "Amnestik İnkoqnito Canlı Sistemi"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:36
#, python-format
msgid ""
"Build information:\n"
"%s"
msgstr ""
"Quruluş məlumatı:\n"
"%s"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:54
msgid "not available"
msgstr "qeyri mümkün"

#. Translators: Don't translate {details}, it's a placeholder and will
#. be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:147
#, fuzzy, python-brace-format
msgid ""
"{details} Please check your list of additional software or read the system "
"log to understand the problem."
msgstr ""
"Təkmilləşmə alınmadı. Bunun səbəbi şəbəkə problemi ola bilər. Lütfən, şəbəkə "
"əlaqəni yoxla, Tails-i yenidən başlatmağa cəhd et, və ya problemi daha yaxşı "
"anlamaq üçün sistem girişini oxu."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:152
msgid ""
"Please check your list of additional software or read the system log to "
"understand the problem."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:156
msgid "Show Log"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:156
msgid "Configure"
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {beginning} or {last}, they are
#. placeholders and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:222
#, python-brace-format
msgid "{beginning} and {last}"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:223
msgid ", "
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {packages}, it's a placeholder and will
#. be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:289
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:319
#, fuzzy, python-brace-format
msgid "Add {packages} to your additional software?"
msgstr "Sənin əlaqə proqramın"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:291
msgid ""
"To install it automatically from your persistent storage when starting Tails."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:293
msgid "Install Every Time"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:294
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:325
msgid "Install Only Once"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:300
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:330
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:371
msgid "The configuration of your additional software failed."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:321
msgid ""
"To install it automatically when starting Tails, you can create a persistent "
"storage and activate the <b>Additional Software</b> feature."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:324
msgid "Create Persistent Storage"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:332
msgid "Creating your persistent storage failed."
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {packages}, it's a placeholder and
#. will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:341
#, python-brace-format
msgid "You could install {packages} automatically when starting Tails"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:344
msgid ""
"To do so, you need to run Tails from a USB stick installed using <i>Tails "
"Installer</i>."
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {packages}, it's a placeholder and will be
#. replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:359
#, fuzzy, python-brace-format
msgid "Remove {packages} from your additional software?"
msgstr "Sənin əlaqə proqramın"

#. Translators: Don't translate {packages}, it's a placeholder
#. and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:363
#, python-brace-format
msgid "This will stop installing {packages} automatically."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:365
msgid "Remove"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:366
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:119
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:46
msgid "Cancel"
msgstr "Ləğv et"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:544
msgid "Installing your additional software from persistent storage..."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:546
msgid "This can take several minutes."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:559
#, fuzzy
msgid "The installation of your additional software failed"
msgstr "Sənin əlaqə proqramın"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:574
msgid "Additional software installed successfully"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:594
msgid "The check for upgrades of your additional software failed"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:596
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:604
#, fuzzy
msgid ""
"Please check your network connection, restart Tails, or read the system log "
"to understand the problem."
msgstr ""
"Təkmilləşmə alınmadı. Bunun səbəbi şəbəkə problemi ola bilər. Lütfən, şəbəkə "
"əlaqəni yoxla, Tails-i yenidən başlatmağa cəhd et, və ya problemi daha yaxşı "
"anlamaq üçün sistem girişini oxu."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:603
#, fuzzy
msgid "The upgrade of your additional software failed"
msgstr "Sənin əlaqə proqramın"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-additional-software-notify:37
#, fuzzy
msgid "Documentation"
msgstr "Tails sənədləşməsi"

#. Translators: Don't translate {package}, it's a placeholder and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:96
#, python-brace-format
msgid ""
"Remove {package} from your additional software? This will stop installing "
"the package automatically."
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {pkg}, it's a placeholder and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:107
#, python-brace-format
msgid "Failed to remove {pkg}"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:124
#, fuzzy
msgid "Failed to read additional software configuration"
msgstr "Sənin əlaqə proqramın"

#. Translators: Don't translate {package}, it's a placeholder and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:154
#, python-brace-format
msgid "Stop installing {package} automatically"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:179
msgid ""
"To do so, install some software using <a href=\"synaptic.desktop\">Synaptic "
"Package Manager</a> or <a href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">APT on the "
"command line</a>."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:188
msgid ""
"To do so, unlock your persistent storage when starting Tails and install "
"some software using <a href=\"synaptic.desktop\">Synaptic Package Manager</"
"a> or <a href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">APT on the command line</a>."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:198
msgid ""
"To do so, create a persistent storage and install some software using <a "
"href=\"synaptic.desktop\">Synaptic Package Manager</a> or <a href=\"org."
"gnome.Terminal.desktop\">APT on the command line</a>."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:206
msgid ""
"To do so, install Tails on a USB stick using <a href=\"tails-installer."
"desktop\">Tails Installer</a> and create a persistent storage."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:253
#, fuzzy
msgid "[package not available]"
msgstr "qeyri mümkün"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:52
msgid "Synchronizing the system's clock"
msgstr "Sistem saatının sinxronlaşdırılması"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:53
msgid ""
"Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
"Services. Please wait..."
msgstr ""
"Tor-un yaxşı işləməsi, xüsusilə də Gizli Xidmətlər üçün dəqiq saata ehtiyacı "
"var. Lütfən, gözlə..."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:87
msgid "Failed to synchronize the clock!"
msgstr "Saatın sinxronlaşdırılması alınmadı!"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:124
msgid "This version of Tails has known security issues:"
msgstr "Tails-in bu versiyasının bilinən təhlükəsizlik problemləri var:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:134
msgid "Known security issues"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:52
#, sh-format
msgid "Network card ${nic} disabled"
msgstr "${nic} şəbəkə kartı deaktivə edilib"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:53
#, fuzzy, sh-format
msgid ""
"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is "
"temporarily disabled.\n"
"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
msgstr ""
"MAC aldadıcısı ${nic_name} (${nic}) şəbəkə kartı üçün alınmadı və müvəqqəti "
"dayandırılmışdır.\n"
"Tails-i yenidən başlatmağı və MAC aldadıcını deaktivə etməyi seçə bilərsən. "
"<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/"
"mac_spoofing.en.html'>Sənədləşmə</a>yə bax."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:62
msgid "All networking disabled"
msgstr "Bütün şəbəkələşmə deaktivə edilib"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:63
#, fuzzy, sh-format
msgid ""
"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error "
"recovery also failed so all networking is disabled.\n"
"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
msgstr ""
"MAC aldadıcısı ${nic_name} (${nic}) şəbəkə kartı üçün alınmadı. Xətanın "
"düzəldilməsi də alınmadığı üçün bütün şəbəkələşmə deaktivə edildi.\n"
"Tails-i yenidən başlatmağı və MAC aldadıcını deaktivə etməyi seçə bilərsən. "
"<a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en."
"html'>Sənədləşmə</a>yə bax."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:110
msgid "Lock Screen"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:125
msgid "Screen Locker"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:131
msgid "Set up a password to unlock the screen."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:136
msgid "Password"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:142
msgid "Confirm"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:35
#, fuzzy
msgid ""
"\"<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
"\n"
"Make sure this system satisfies the requirements for running Tails.\n"
"See file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
"\n"
"Try to restart Tails to check for upgrades again.\n"
"\n"
"Or do a manual upgrade.\n"
"See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual\""
msgstr ""
"<b>Təkmilləşmələri yoxlamaq üçün kifayət qədər yaddaş yoxdur.</b>\n"
"\n"
"Tails-in işləməsi üçün sisyemin bütün tələbləri qarşıladığından əmin ol.\n"
"Fayla bax:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
"\n"
"Təkmilləşmələrə baxmaq üçün Tails-i yenidən başlatmağa cəhd et.\n"
"\n"
"Ya da manual təkmilləşmə et.\n"
"Bura bax: https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:72
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:27
msgid "error:"
msgstr "xəta:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:73
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:28
msgid "Error"
msgstr "Xəta"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:71
msgid "Warning: virtual machine detected!"
msgstr "Təhlükə: virtual dəzgah müəyyənləşdirilib!"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:74
#, fuzzy
msgid "Warning: non-free virtual machine detected!"
msgstr "Təhlükə: virtual dəzgah müəyyənləşdirilib!"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:77
#, fuzzy
msgid ""
"Both the host operating system and the virtualization software are able to "
"monitor what you are doing in Tails. Only free software can be considered "
"trustworthy, for both the host operating system and the virtualization "
"software."
msgstr ""
"Tails-də nə etdiyini host əməliyyatlar sistemi və virtualizasiya proqramı "
"görə bilir."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:81
#, fuzzy
msgid "Learn more"
msgstr "Tails haqqında daha ətraflı öyrən"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
msgid "Tor is not ready"
msgstr "Tor hazır deyil"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:44
msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
msgstr "Tor hazır deyil. Buna baxmayaraq Tor Brauzeri açılsın?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:45
msgid "Start Tor Browser"
msgstr "Tor Brauzerini Başlat"

#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/torstatus@tails.boum.org/extension.js:40
msgid "Tor"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/torstatus@tails.boum.org/extension.js:55
msgid "Open Onion Circuits"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:38
msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
msgstr "Buna baxmayaraq Təhlükəli Brauzeri açmaq istəyirsən?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:40
#, fuzzy
msgid ""
"Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>.\\nOnly "
"use the Unsafe Browser if necessary, for example\\nif you have to login or "
"register to activate your Internet connection."
msgstr ""
"Təhlükəli Brauzer ilə şəbəkə aktivliyi <b>anonim deyil</b>. Təhlükəli "
"Brauzeri yalnız çox vacib hallarda istifadə et, məsələn, əgər internet "
"əlaqəsi üçün sən qeydiyyatdan keçməli, ya da giriş etməlisənsə."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:51
msgid "Starting the Unsafe Browser..."
msgstr "Təhlükəli Brauzerin açılması..."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:52
msgid "This may take a while, so please be patient."
msgstr "Bu bir qədər vaxt ala bilər, lütfən, səbrli ol."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:57
msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
msgstr "Təhlükəli Brauzerin bağlanması..."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:58
msgid ""
"This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
"is properly shut down."
msgstr ""
"Bu bir qədər vaxt ala bilər və ola bilsin o tam bağlanana qədər sən "
"Təhlükəli Brauzeri bağlaya bilməzsən."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:70
msgid "Failed to restart Tor."
msgstr "Tor-un yenidən başladılması alınmadı."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:84
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
msgid "Unsafe Browser"
msgstr "Təhlükəli Brauzer"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:91
msgid ""
"Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
"retry in a while."
msgstr ""
"Digər Təhlükəli Brauzer hazırda işləyir, ya da təmizlənir. Lütfən, birazdan "
"yenidən sına."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:99
msgid "Failed to setup chroot."
msgstr "Chroot-un quraşdırılması alınmadı."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
#, fuzzy
msgid "Failed to configure browser."
msgstr "Tor-un yenidən başladılması alınmadı."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:110
msgid ""
"No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
"NetworkManager."
msgstr ""
"Nə DHCP vasitəsilə heç bir DNS əldə edilmədi, nə də ŞəbəkəMenecerində manual "
"olaraq konfiqurasiya edilmədi."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
#, fuzzy
msgid "Failed to run browser."
msgstr "Tor-un yenidən başladılması alınmadı."

#. Translators: Don't translate {volume_label} or {volume_size},
#. they are placeholders and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:58
#, python-brace-format
msgid "{volume_label} ({volume_size})"
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {partition_name} or {partition_size},
#. they are placeholders and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:63
#, python-brace-format
msgid "{partition_name} ({partition_size})"
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {volume_size}, it's a placeholder
#. and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:68
#, python-brace-format
msgid "{volume_size} Volume"
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {volume_name}, it's a placeholder and
#. will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:107
#, python-brace-format
msgid "{volume_name} (Read-Only)"
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {partition_name} and {container_path}, they
#. are placeholders and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:115
#, python-brace-format
msgid "{partition_name} in {container_path}"
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {volume_name} and {path_to_file_container},
#. they are placeholders and will be replaced. You should only have to translate
#. this string if it makes sense to reverse the order of the placeholders.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:122
#, python-brace-format
msgid "{volume_name} – {path_to_file_container}"
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {partition_name} and {drive_name}, they
#. are placeholders and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:128
#, python-brace-format
msgid "{partition_name} on {drive_name}"
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {volume_name} and {drive_name},
#. they are placeholders and will be replaced. You should only have to translate
#. this string if it makes sense to reverse the order of the placeholders.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:135
#, python-brace-format
msgid "{volume_name} – {drive_name}"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:222
msgid "Wrong passphrase or parameters"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:224
msgid "Error unlocking volume"
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {volume_name} or {error_message},
#. they are placeholder and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:228
#, python-brace-format
msgid ""
"Couldn't unlock volume {volume_name}:\n"
"{error_message}"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_list.py:83
msgid "No file containers added"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_list.py:98
msgid "No VeraCrypt devices detected"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:114
msgid "Container already added"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:115
#, python-format
msgid "The file container %s should already be listed."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:131
msgid "Container opened read-only"
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {path}, it's a placeholder  and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:133
#, python-brace-format
msgid ""
"The file container {path} could not be opened with write access. It was "
"opened read-only instead. You will not be able to modify the content of the "
"container.\n"
"{error_message}"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:138
msgid "Error opening file"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:160
msgid "Not a VeraCrypt container"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:161
#, python-format
msgid "The file %s does not seem to be a VeraCrypt container."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:163
#, fuzzy
msgid "Failed to add container"
msgstr "Tor-un yenidən başladılması alınmadı."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:164
#, python-format
msgid ""
"Could not add file container %s: Timeout while waiting for loop setup.Please "
"try using the <i>Disks</i> application instead."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:209
msgid "Choose File Container"
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
msgid "Report an error"
msgstr "Xəta məlumatını paylaş"

#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/tails-documentation.desktop.in.h:1
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:1
msgid "Tails documentation"
msgstr "Tails sənədləşməsi"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:2
msgid "Learn how to use Tails"
msgstr "Tails-i necə istifadə edəcəyini öyrən"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:2
msgid "Learn more about Tails"
msgstr "Tails haqqında daha ətraflı öyrən"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:1
msgid "Tor Browser"
msgstr "Tor Brauzer"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:2
msgid "Anonymous Web Browser"
msgstr "Anonim Veb Brauzer"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
msgstr "World Wide Web-də qeyri-anonim axtarış"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:3
msgid "Unsafe Web Browser"
msgstr "Təhlükəli Veb Brauzer"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unlock-veracrypt-volumes.desktop.in.h:1
msgid "Unlock VeraCrypt Volumes"
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unlock-veracrypt-volumes.desktop.in.h:2
msgid "Mount VeraCrypt encrypted file containers and devices"
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/org.boum.tails.additional-software-config.desktop.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Additional Software"
msgstr "Sənin əlaqə proqramın"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/org.boum.tails.additional-software-config.desktop.in.h:2
msgid ""
"Configure the additional software installed from your persistent storage "
"when starting Tails"
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:2
msgid "Tails specific tools"
msgstr "Tails-in xüsusi quraşdırmaları"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/polkit-1/actions/org.boum.tails.root-terminal.policy.in.h:1
msgid "To start a Root Terminal, you need to authenticate."
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/polkit-1/actions/org.boum.tails.additional-software.policy.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Remove an additional software package"
msgstr "Sənin əlaqə proqramın"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/polkit-1/actions/org.boum.tails.additional-software.policy.in.h:2
msgid ""
"Authentication is required to remove a package from your additional software "
"($(command_line))"
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/unlock-veracrypt-volumes/ui/main.ui.in:61
msgid "File Containers"
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/unlock-veracrypt-volumes/ui/main.ui.in:80
msgid "_Add"
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/unlock-veracrypt-volumes/ui/main.ui.in:86
msgid "Add a file container"
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/unlock-veracrypt-volumes/ui/main.ui.in:103
msgid "Partitions and Drives"
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/unlock-veracrypt-volumes/ui/main.ui.in:121
msgid ""
"This application is not affiliated with or endorsed by the VeraCrypt project "
"or IDRIX."
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/unlock-veracrypt-volumes/ui/volume.ui.in:38
msgid "Lock this volume"
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/unlock-veracrypt-volumes/ui/volume.ui.in:61
msgid "Detach this volume"
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/usr/local/share/mime/packages/unlock-veracrypt-volumes.xml.in.h:1
msgid "TrueCrypt/VeraCrypt container"
msgstr ""

#~ msgid "OpenPGP encryption applet"
#~ msgstr "OpenPGP şifrələnmə apleti"

#~ msgid "Exit"
#~ msgstr "Çıx"

#~ msgid "About"
#~ msgstr "Haqqında"

#~ msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
#~ msgstr "Mübadilə Buferini _Şifrə İfadəsi ilə şifrələ"

#~ msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
#~ msgstr "İctimai _Açarlarla Mübadilə Buferinə/i Daxil Ol/Şifrələ"

#~ msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
#~ msgstr "Mübadilə Buferin/i _Şifrəsini Aç/Təsdiqlə"

#~ msgid "_Manage Keys"
#~ msgstr "Açarları _İdarə et"

#~ msgid "The clipboard does not contain valid input data."
#~ msgstr "Mübadilə buferində düzgün giriş məlumatı yoxdur."

#~ msgid "Unknown Trust"
#~ msgstr "Bilinməyən İnam"

#~ msgid "Marginal Trust"
#~ msgstr "Son İnam"

#~ msgid "Full Trust"
#~ msgstr "Tam İnam"

#~ msgid "Ultimate Trust"
#~ msgstr "Başlıca İnam"

#~ msgid "Name"
#~ msgstr "Name"

#~ msgid "Key ID"
#~ msgstr "Açar ID-si"

#~ msgid "Status"
#~ msgstr "Status"

#~ msgid "Fingerprint:"
#~ msgstr "Barmaq izi:"

#~ msgid "User ID:"
#~ msgid_plural "User IDs:"
#~ msgstr[0] "İstifadəçi ID-si:"
#~ msgstr[1] "İstifadəçi ID-ləri:"

#~ msgid "None (Don't sign)"
#~ msgstr "Heç biri (Giriş etmə)"

#~ msgid "Select recipients:"
#~ msgstr "Qəbul ediciləri seç:"

#~ msgid "Hide recipients"
#~ msgstr "Qəbul ediciləri gizlə"

#~ msgid ""
#~ "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
#~ "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
#~ msgstr ""
#~ "Şifrələnmiş mesajı qəbul edənlərin hamısının istifadəçi ID-ni gizlə. Əks "
#~ "halda, şifrələnmiş mesajı görən hər hansı şəxs onu qəbul edəni də görə "
#~ "bilər."

#~ msgid "Sign message as:"
#~ msgstr "Mesajı belə imzala:"

#~ msgid "Choose keys"
#~ msgstr "Açarları seç"

#~ msgid "Do you trust these keys?"
#~ msgstr "Bu açarlara inanırsan?"

#~ msgid "The following selected key is not fully trusted:"
#~ msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
#~ msgstr[0] "Bu seçilmiş açar tam inamlı deyil:"
#~ msgstr[1] "Bu seçilmiş açarlar tam inamlı deyil:"

#~ msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
#~ msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
#~ msgstr[0] ""
#~ "Heç nəyə baxmayaraq bu açarı istifadə edəcək qədər ona inanırsan?"
#~ msgstr[1] ""
#~ "Heç nəyə baxmayaraq bu açarları istifadə edəcək qədər onlara inanırsan?"

#~ msgid "No keys selected"
#~ msgstr "Açar seçilməyib"

#~ msgid ""
#~ "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
#~ "encrypt the message, or both."
#~ msgstr ""
#~ "Mesajı imzalamaq üçün şəxsi açar, şifrələmək üçün hər hansı ictimai açar, "
#~ "ya da hər ikisini seçməlisən."

#~ msgid "No keys available"
#~ msgstr "Açar yoxdur"

#~ msgid ""
#~ "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt "
#~ "messages."
#~ msgstr ""
#~ "Mesajı imzalamaq üçün şəxsi, şifrələmək üçün isə ictimai açara ehtiyacın "
#~ "var."

#~ msgid "GnuPG error"
#~ msgstr "GnuPG xətası"

#~ msgid "Therefore the operation cannot be performed."
#~ msgstr "Buna görə də əməliyyat yerinə yetirilə bilmir."

#~ msgid "GnuPG results"
#~ msgstr "GnuPG nəticələr"

#~ msgid "Output of GnuPG:"
#~ msgstr "GnuPG nəticəsi:"

#~ msgid "Other messages provided by GnuPG:"
#~ msgstr "GnuPG tərəfindən təqdim edilmiş başqa mesajlar:"

#~ msgid "Shutdown Immediately"
#~ msgstr "Dərhal Bağlamaq"

#~ msgid "Reboot Immediately"
#~ msgstr "Dərhal Yenidən Yüklənsin"

#~ msgid "The upgrade was successful."
#~ msgstr "Təkmilləşmə uğurla bitdi."

#~ msgid "Network connection blocked?"
#~ msgstr "Şəbəkə əlaqəsi kilidlidir?"

#~ msgid ""
#~ "It looks like you are blocked from the network. This may be related to "
#~ "the MAC spoofing feature. For more information, see the <a href=\\"
#~ "\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/"
#~ "mac_spoofing.en.html#blocked\\\">MAC spoofing documentation</a>."
#~ msgstr ""
#~ "Görünür, sən şəbəkə tərəfindən kilidlənmisən. Bu MAC-ın aldatma "
#~ "funksiyasından da ola bilər. Daha ətraflı məlumat üçün <a href=\\"
#~ "\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/"
#~ "mac_spoofing.en.html#blocked\\\">MAC aldatma sənədləşməsi</a>nə bax."

#~ msgid ""
#~ "<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/"
#~ "virtualization.en.html'>Learn more...</a>"
#~ msgstr ""
#~ "<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/"
#~ "virtualization.en.html'>Daha ətraflı...</a>"

#~ msgid "I2P failed to start"
#~ msgstr "I2P başlaya bilmədi"

#~ msgid ""
#~ "Something went wrong when I2P was starting. Check the logs in /var/log/"
#~ "i2p for more information."
#~ msgstr ""
#~ "I2P başlayan zaman nə isə səhv oldu. Daha çox məlumat üçün /var/log/i2p "
#~ "yazılarını oxu."

#~ msgid "I2P's router console is ready"
#~ msgstr "I2P istiqamətləndirici konsol hazırdır"

#~ msgid "You can now access I2P's router console on http://127.0.0.1:7657."
#~ msgstr ""
#~ "İndi I2O istiqamətləndirici konsoluna burada baxa bilərsən: "
#~ "http://127.0.0.1:7657"

#~ msgid "I2P is not ready"
#~ msgstr "I2P hazır deyil"

#~ msgid ""
#~ "Eepsite tunnel not built within six minutes. Check the router console at "
#~ "http://127.0.0.1:7657/logs or the logs in /var/log/i2p for more "
#~ "information. Reconnect to the network to try again."
#~ msgstr ""
#~ "Eepsite tuneli altı dəqiqədə qurulmur. İstiqamətləndirici konsola "
#~ "http://127.0.0.1:7657/logs linkində, daha ətraflı məlumata isə /var/log/"
#~ "i2p girişində baxa bilərsən. Şəbəkəyə yenidən qoşul və yenidən sına."

#~ msgid "I2P is ready"
#~ msgstr "I2P hazırdır"

#~ msgid "You can now access services on I2P."
#~ msgstr "İndi I2P xidmətlərinə daxil ola bilərsən."

#~ msgid "Anonymous overlay network browser"
#~ msgstr "Anonim şəbəkə brauzer örtüyü"

#~ msgid "I2P Browser"
#~ msgstr "I2P Brauzeri"

#~ msgid "Reboot"
#~ msgstr "Yenidən başlat"

#~ msgid "Immediately reboot computer"
#~ msgstr "Kompüteri dərhal yenidən başlat"

#~ msgid "Immediately shut down computer"
#~ msgstr "Kömpüteri dərhal bağla"